11/4/22: Oxnard Hosts Veterans Day Ceremony on Nov. 11, 2022