11/3/23: Oxnard Hosts Veterans Day Ceremony on Nov. 11, 2023